Лісове господарство. Облік і управління підприємством

Ліс… Шелест листя, спів птахів, рівні ряди струнких сосен, могутні крони дубів, через які пробиваються промені сонця і терпкий присмак свіжо спиляної деревини…

Те, що для звичайних людей красива прогулянка, для лісоводів – це робота. Постійна і кропітка. Робота, яка об’єднує людей дійсних професіоналів своєї справи. Ми не можемо уявити лісове господарство без сучасних маніпуляторів і тягачів, електронних вилок і GРS навігаторів. Остання новинка — це електронний облік деревини, впровадження якого є дійсним проривом в системі автоматизації лісової галузі.

 Бухгалтерія лісового господарства

Управління лісогосподарським підприємством для України

Сучасні комп’ютерні технології дозволяють вести автоматизований облік в системі господарювання на всіх виробничих ділянках і по всіх ланках обліку, автоматизувати підприємство вцілому в режимі реального часу. Лісове господарство починаючи з відділу кадрів, економічного відділу, бухгалтерії, виробничого відділу, відділу лісового господарства та лісових культур і закінчуючи відділом реалізації та збуту.

Конфігурація «Управління лісогосподарським підприємством для України» розроблена на основі типової «1С:Підприємство 8 – Бухгалтерія для України» у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними наказами Міністерства фінансів України, Податкового Кодексу України, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88, Державних стандартів України, нормативно-правових актів по веденню лісового господарства. Підставою для бухгалтерського обліку є первинні документи в електронному вигляді, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Конфігурація вміщує повний набір засобів для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в лісових господарствах. В ній передбачено облік бюджетного фінансування і фінансування за рахунок власних коштів господарської діяльності підприємства. Значно розширений і повністю відповідає особливостям лісового господарства України облік заготівлі лісопродукції та виробництва продукції переробки. Специфічні звіти дають можливість швидко отримувати необхідну інформацію в автоматичному режимі і економити час бухгалтерів. Конфігурація дозволяє налагоджувати інтерфейси роботи користувачів відповідно до переліку груп користувачів, управляти доступом користувачів до інформації, складати перелік відповідальних осіб, котрий використовується для підписів відповідних документів. В конфігурації використовується довідник затрат і довідник сортиментів лісопродукції по категоріям лісопродукції у відповідності до стандартів ведення обліку в лісовому господарстві.

Автоматизація лісового господарства

Кадри і кадровий облік

 • Накази про прийняття, кадрові переміщення та звільнення
 • Сумісництво, внутрішнє сумісництво
 • Відпустки, облік відпусток, календарний план відпусток
 • Оклади, тарифи, розряди, пільги співробітників
 • Графіки робіт, виробничий календар, штатний розпис
 • Особисті карточки співробітників

Заробітна плата

 • Нарахування заробітної плати по видам нарахувань в розрізі бюджет, госпрозрахунок та інші виплати (чорнобильський фонд, соцстрах).
 • Автоматичний розрахунок премій та доплат за вислугу років
 • Облік і автоматичний розрахунок відпусток, лікарняних листів, відряджень та інших видів оплат по середньому заробітку
 • Розрахунок при звільненні
 • Відрядна оплата по нарядах
 • Табель обліку робочого часу
 • Утримання та відрахування у фонди
 • Розрахунково-платіжна відомість
 • Виплата заробітної плати
 • Звіти у фонди.

Касові операції

 • Ведення обліку в розрізі кас підрозділів
 • Прибутковий касовий ордер
 • Видатковий касовий ордер
 • Касова книга
 • Звіт по касах в розрізі підрозділів
 • Каси ККМ

Банківські операції

 • Загрузка інформації з програми «Клієнт-банк»
 • Платіжне доручення вхідне
 • Платіжне доручення вихідне
 • Довіреність
 • Авансовий звіт
 • Звіт по банку

Валютні операції

 • Автоматична загрузка курсів валют
 • Покупка-продаж валюти
 • Монетарні та немонетарні рахунки
 • Переоцінка валюти
 • Курсові різниці

Товари і матеріали

 • Товаро-матеріальні цінності, їх ведення в розрізі складів (отримання, переміщення, списання)
 • Облік по ставках ПДВ, розрахунок пропорційного ПДВ
 • Розподіл транспортно-заготівельних витрат
 • Роздрібна торгівля
 • Відомість по партіях товарів на складах
 • Матеріальний звіт

Інвестиції

 • Основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні активи
 • Придбання, введення в експлуатацію, списання, реалізація, модернізація, ремонти, переміщення
 • Нарахування амортизації
 • Звіт по амортизації в розрізі груп та затрат

Взаєморозрахунки

 • Взаєморозрахунки з покупцями та постачальниками
 • Акти звірки
 • Покупка товарів та послуг
 • Рахунки на оплату
 • Реалізація товарів та послуг
 • Дебіторська та кредиторська заборгованість

Податковий облік

 • Вхідні та вихідні податкові документи
 • Пропорційне віднесення суми вхідного ПДВ на собівартість товарів та послуг
 • Визначення першої події
 • Реєстр податкових накладних
 • Декларація з ПДВ

Автотранспорт і механізми

 • Облік роботи автотранспорту
 • Шляхові листи легковий, вантажний, тракторний
 • Ведення нормативів робіт для розрахунку з/п і списання палива по моделям механізмів і додатковому обладнанню
 • Розрахунок зарплати водіїв
 • Автоматичний облік пального в залежності від характеристик транспортного засобу та виконуваної роботи і умов праці
 • Розрахунок пробігу з використанням спідометра
 • Карточка роботи автомобіля
 • Звіти по автотранспорту

Облік лісопродукції

 • Формування щоденників з врахуванням даних із лісорубних квитків
 • Наряди на виконання робіт працівниками підприємства і акти виконаних робіт підприємцями
 • Облік і рух лісопродукції по підрозділам в розрізі лісоскладів, обходів, кварталів та виділів
 • Трелювання, вивозка, пересортування, розкряжування, лишки, нестачі, переміщення на господарські потреби
 • Реалізація з верхніх та нижніх складів
 • Розрахунок знеособленого куба деревини на верхніх складах
 • Розрахунок куба деревини з врахуванням коефіцієнтів по категоріям деревини (ділова, техсировина, дрова) на нижніх складах та франко портах
 • Враховані різні підходи до виробничого процесу
 • Реалізована можливість загрузки і використання інформації з програми поколодного обліку
 • Журнал по виконаних лісогосподарських та інших роботах
 • Звіт по руху лісопродукції
 • Рапорт руху лісопродукції
 • Книга обліку деревини
 • Журнал вивозки лісопродукції
 • Звіт по реалізації
 • Звіт з праці
 • Форма 10-ЛГ

Виробництво

 • Лісопилення і переробка лісопродукції
 • Використання бригад і професій робітників
 • Ведення конструкторських специфікацій на продукцію і напівфабрикати
 • Ведення нормативів технологічних операцій
 • Розрахунок необхідної кількості сировини і матеріалів для випуску продукції переробки

Затрати

 • Формування прямих і непрямих виробничих затрат
 • Закриття ремонтів на затрати та модернізацію основних засобів
 • Розподілення затрат на транспорт та бензопили згідно відпрацьованих машино-змін по місцю їх роботи
 • Розподілення загально виробничих та адміністративних витрат і витрат на збут
 • Розрахунок собівартості лісопродукції верхніх та нижніх складів
 • Визначення фінансових результатів
 • Баланс підприємства
 • Журнали-ордери №1-№12 та додатки
 • Регламентна звітність